تبلیغات
حكایت آن كوچ سرخ - اسامی و تصاویر شهدای دبیرستان عشایری (شهید بهشتی شیراز)
شهادت تقدیری است كه در عرصه هستی و حیات یك ملت جریان پیدا میكند. امام خمینی (ره)