تبلیغات
حكایت آن كوچ سرخ - غواص بسیجی شهید احمد اژدری - كربلای 4 - شلمچه ( كشكولی بزرگ)
شهادت تقدیری است كه در عرصه هستی و حیات یك ملت جریان پیدا میكند. امام خمینی (ره)